Skolen

Skolen

Ingrid Jespersens Gymnasieskole er en selvejende institution med både grundskole og gymnasium. Gymnasiet består af 4 klasser på hver af de tre årgange, i alt 300 elever.
IJG prioriterer et højt fagligt niveau, kreative aktiviteter og omsorg for den enkelte elev.

IJG udnytter det mindre gymnasiums mulighed for at skabe et tæt og godt studiemiljø som ramme for elevernes faglige og sociale skoleliv. Grundlaget for dette er et velfungerende samarbejde mellem lærere og elever samt et godt kendskab mellem eleverne på tværs af årgange. Skolen har en lang tradition for rummelighed: vi giver plads til det enkelte menneske og vægter den faglige og personlige udvikling. Skolens lærere ser det som en særlig opgave at udvikle elevernes motivation og engagement.

Vision
Skolens menneskesyn er funderet i den humanistiske dannelsetradition og med vægten lagt på respekten for det enkelte menneske og den demokratiske samfundsform. Skolen har som målsætning at uddanne eleverne til åndsfrihed, tolerance og demokrati. Det betyder, at skolen lægger stor vægt på at eleverne tilegner sig et tolerant menneskesyn præget af respekt for andres meninger og faglig indsigt. Formålet med undervisningen er at give elevernes mulighed for faglig fordybelse og indsigt og for at udvikle evnen til samarbejde.

Globalisering og internationalisering stiller krav til eleverne om at erhverve færdigheder på tværs af fag og nationale grænser. Det er Ingrid Jespersens Gymnasieskoles målsætning at tilbyde en skole, der modsvarer tidens krav, og som giver den enkelte elev et solidt og innovativt fundament til at kunne navigere i en verden i hastig forandring.


Om Ingrid Jespersen
Ingrid Jespersens Gymnasieskole blev grundlagt af Ingrid Jespersen i 1894.

Ingrid Jespersen blev født 24.01.1867 i Lyngby. Hun dimitterede i 1889 fra N. Zahles Seminarium. I 1894 oprettede hun Ingrid Jespersens Skole for piger i en villa i Ndr. Frihavnsgade på Østerbro i København. Efter at skolen i 1905 havde opnået anerkendelse som gymnasieskole, dimitterede det første hold studenter i 1908.

I de første år ejede Ingrid Jespersen selv sin skole, men i 1912 omdannede hun den til en selvejende institution. Hun gik af som rektor i 1930, men var derefter formand for bestyrelsen til sin død.

Ingrid Jespersen underviste i dansk – fortrinsvis i gymnasiet. Hun hørte til de myndige rektorer, men hendes strenghed blev mildnet af en udpræget humoristisk sans, der blev værdsat af både elever og forældre. Ingrid Jespersen var foregangskvinde på flere områder, og hun havde til hensigt at give kvinder en mulighed for at uddanne sig og dermed blive selvstændige og uafhængige. Hun oprettede det første danske skolelaboratorium til fysik og kemi. I en årrække havde skolen som den eneste pigeskole sløjd som eksamensfag til studentereksamen. Ingrid Jespersen’s undervisning var præget af engagement, idérigdom og kærlighed til litteraturen, og hendes sproglige talent kom til udfoldelse i hendes mange taler, hvoraf en stor del stadig er bevaret.

Ingrid Jespersen døde d. 22.11.38, og hendes urne er nedsat på Egebæksvang Kirkegård i Espergærde.