Løbende evaluering

Handlingsplan for kvalitetssikring, evaluering og undervisningens organisering 
Hvert 3. år afholder skolen en pædagogisk eftermiddag med det formål at gøre status, evaluere og drøfte handlingsplan for de kommende 3 år ift. kvalitetssikring, evaluering og undervisningens organisering. På baggrund af denne evaluering og drøftelse udarbejdes en overordnet handlingsplan for de kommende 3 år. Prioriteringerne drøftes efterfølgende med skolens bestyrelse.

Ledelsens organisering
Rektor tilser løbende, at ledelsen er organiseret til at varetage det faglige og pædagogiske ansvar for uddannelsen. Ledelsens organisering tages op på et møde i ledelsen mindst én gang årligt. En oversigt over ledelsens ansvarsområder og opgavefordelinger er tilgængelig på skolens hjemmeside

Eksamensresultater og indberetninger fra censorer
Det er vigtigt for skolen at udnytte censorers indberetninger som et eksternt input. Sammen med de faktisk afgivne karakterer er målet at vurdere kvaliteten af skolens arbejde. Hvert år laves en oversigt over karakterfordelingen i de enkelte fag / niveauer for de afsluttende hold. Censorindberetninger anvendes til justeringer af undervisningens organisering og evt. behov for efteruddannelse. Ledelsen er ansvarlig for aktiviteterne og de opfølgende justeringer på baggrund af indkomne beretninger og indsamlede data.

Udbud af studieretninger og valgfag
Skolens udbud af studieretninger og valgfag optimeres løbende, så det imødekommer elevernes ønsker og er i tråd med skolens visioner og mål. I løbet af oktober forbereder ledelsen næste skoleårs udbud på baggrund af tidligere års erfaringer og skolens ønsker om profilering og udvikling.

Undervisningsevalueringer
På alle undervisningshold gennemføres løbende en evaluering af undervisningen. Klasse og lærer evaluerer organiseringen og udbyttet af undervisningen med henblik på at forbedre praksis. Evalueringer en proces mellem lærer og klasse, og evalueringerne er tilgængelige for rektor og bliver efter behov diskuteret på møder med klassens lærere og/eller ledelse (klassemøder, teammøder, faggruppemøder mm).

Overgange – fra grundskole og til videregående uddannelser
Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse forløber i undervisningen gennem faglige introduktionsforløb og screeninger, og som vejledning i de valg en gennemførelse kræver. Introduktionsforløbet for alle nystartede elever evalueres hvert år af introudvalget umiddelbart efter afslutningen af forløbet. Resultaterne fremlægges på personalemøde og for elevrådet, og benyttes i planlægning af det nye forløb. Ledelsen er ansvarlig for forløbet. Gennemførelsesvejledningen foretages af fastholdelsesvejlederne og evalueres af ledelsen i samarbejde med vejlederne.
Overgangen fra ungdomsuddannelse til de videregående uddannelser er fastlagt af eksamen og vejledning i de valg, som den enkelte elev skal foretage for at kvalificere sig til den ønskede uddannelse. Vejledningen foretages af Studievalg København. Evalueringen foretages af studievejledere og ledelsen.

Personalepolitik
Ingrid Jespersens Gymnasieskoles personalepolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. I samarbejdsudvalget foregår en løbende drøftelse af skolens personalepolitik.

Lærerkvalifikationer
På baggrund af personalepolitikken og MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) vurderer ledelsen i samarbejde med den enkelte medarbejder behovet for faglig og pædagogisk ajourføring af den enkelte medarbejders kompetencer. Skolens ledelse er ansvarlig for godkendelse og økonomisk styring.
Den skolebaserede efteruddannelse varetages i samarbejde mellem PU og ledelsen.

Fokuspunkter
Ledelsen udarbejder hvert år fokuspunkter, som beskriver de områder, skolen ønsker at fokusere på og udvikle i det pågældende skoleår. Der opstilles dels fokuspunkter som er fælles for grundskole og gymnasium, dels fokuspunkter for hver af de to afdelinger. Fokuspunkterne udarbejdes i løbet af foråret og præsenteres for bestyrelsen og lærerne inden skoleårets afslutning.